Misyon, Bisyon, Pilosopiya

MISYON

Maitaguyod ang

wikang Filipino para sa mga mamamayan nito sa ikauunlad ng isangmapayapang bansa.

BISYON

Mataguyod na wika para sa maunlad at nagkakaisang bansa.

 

PILOSOPIYA

Wikang Filipino para sa maunlad at mapayapang bansa.